Rezerwat przyrody "Las Dąbrowa"

Wojewoda Śląski Rozporządzeniem nr 51/08 z dnia 25 lipca 2008 roku powołał do życia rezerwat przyrody pod nazwą „Las Dąbrowa”. Jest to położony na terenie gmin Gliwice i Sośnicowice obszar lasu o powierzchni 76,63 ha, wchodzący w skład Nadleśnictwa Rudziniec, obejmujący oddziały leśne obrębu Rachowice: 2b, c, d, f, g, 3a, b, c, d, f, g, h, i.

Wokół rezerwatu została utworzona otulina obejmująca obszar 232,48 ha, położona na terenie gmin Gliwice i Sośnicowice1. Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie ze względów naukowych, przyrodniczych, dydaktycznych i krajobrazowych różnogatunkowych drzewostanów grądowo – łęgowych wraz z całym bogactwem gatunkowym fauny i flory.

Dla rezerwatu zostały określone jego rodzaj, typ oraz podtyp:

 • rodzaj rezerwatu – leśny (L),
 • typ i podtyp rezerwatu ze względu na dominujący przedmiot ochrony,
  • typ – fitocenotyczny(PFi),
  • podtyp – zbiorowisk leśnych (zl),
  • ,
 • typ i podtyp rezerwatu ze względu na główny typ ekosystemu,
  • typ – leśny i borowy (EL),
  • podtyp – lasów nizinnych (lni).

Patrząc na obszar rezerwatu ze ścieżki rowerowej Nr 376 biegnącej przez pola Ostropy, możemy dostrzec, że stanowi on swoistą wyspę leśną leżąca w pobliżu zurbanizowanych terenów miejskich, otoczoną polami, które stanowią jego otulinę.

To swoista enklawa leśna o charakterze zbliżonym do naturalnego, porastająca pagórkowaty teren z licznymi potokami, oczkami wodnymi oraz wilgotnymi łąkami. Ochroną rezerwatową objęto pięć zespołów leśnych:

 • olsu porzeczkowego,
 • łęgu jesionowo-olszowego,
 • podgórskiego łęgu jesionowego,
 • łęgu wiązowo-jesionowego,
 • grądu subkontynentalnego.

Na terenie rezerwatu występują liczne gatunki roślin chronionych m.in.: konwalia majowa, kopytnik pospolity, bluszcz pospolity, ciemiężyca biała, tojeść zwyczajna, karbieniec pospolity, śledziennica skrętolistna, wawrzynek wilczełyko, listeria jajowata, przetacznik, a ze świata zwierząt ginący w Polsce gatunek dzięcioła białobrzegiego. Ponadto na obszarze rezerwatu stwierdzono występowanie 27 gatunków roślin rzadko występujących na terenie Wyżyny Śląskiej z wiechliną oraz perłówką jednokwiatową.

W celu umożliwienia poznania bogactwa przyrodniczego rezerwatu, Nadleśnictwo Rudziniec poprowadziło ścieżkę edukacyjną, wzbogaconą tablicami informacyjnymi dotyczącymi zbiorowisk leśnych,drzew pomnikowych,

oraz wpływu człowieka na bioróżnorodność systemów.

W sposób szczególny wyeksponowano dwa gatunki roślin, które właśnie w tym lesie zostały oznaczone po raz pierwszy na Śląsku są to jeżyna gliwicką i kozłek całolistny.

Jeżyna gliwicka (Rubus glivicensis) została tutaj odszukana i opisana w 1909 roku przez Franza Josepha Spribillego (1841- 1921).

Kozłek całolistny (Valeriana simplicifolia) został tutaj odszukany przez Hermana Kabatha (1812 – 1888) w 1828 roku i opisana w 1864 roku.

Dla ułatwienia spaceru ścieżką edukacyjną, leśnicy ustawili zadaszone miejsce do wypoczynku,

a w miejscach podmokłych zbudowano mostek oraz leżącą kładkę.


W planach na 2009 rok jest wyznaczenie w pobliżu rezerwatu miejsca parkingowego.

Kilka uwag praktycznych

 • Jak dostać się do rezerwatu „Las Dąbrowa”
  • pieszym szlakiem turystycznym Powstańców Śląskich – kolor niebieski
  • autobusem KZK GOP
   • linia: 57, 280 (tylko w dni robocze), 692, 699 do przystanku Stare Gliwice – Wiejska. Z przystanku autobusowego w górę ulicą Kozielską (szlak niebieski) ok. 200 m do ulicy Oskara Caro, którą za szlakiem niebieskim do Lasu Dąbrowa,
   • linia: 57 do przystanku Stare Gliwice – Kozielska. Z przystanku należy się cofnąć ulicą Kozielską ok. 100 m do ulicy Oskara Caro, gdzie spotykamy szlak niebieski, którym wchodzimy do Lasu Dąbrowa
 • Zakazy obowiązujące w rezerwatach przyrody:
  • budowy lub rozbudowy obiektów budowlanych i urządzeń technicznych, z wyjątkiem obiektów i urządzeń służących celom rezerwatu przyrody,
  • chwytania lub zabijania dziko występujących zwierząt, zbierania lub niszczenia jaj, postaci młodocianych i form rozwojowych zwierząt, umyślnego płoszenia zwierząt kręgowych, zbierania poroży, niszczenia nor, gniazd, legowisk i innych schronień zwierząt oraz ich miejsc rozrodu,
  • pozyskiwania, niszczenia lub umyślnego uszkadzania roślin oraz grzybów,
  • użytkowania, niszczenia, umyślnego uszkadzania, zanieczyszczania i dokonywania zmian obiektów przyrodniczych, obszarów oraz zasobów, tworów i składników przyrody,
  • zmiany stosunków wodnych, regulacji rzek i potoków, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody,
  • niszczenia gleby lub zmiany przeznaczenia i użytkowania gruntów,
  • palenia ognisk i wyrobów tytoniowych oraz używania źródeł światła o otwartym płomieniu, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych,
  • zbioru dziko występujących roślin i grzybów oraz ich części, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych,
  • połowu ryb i innych organizmów wodnych, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych w planie ochrony lub zadaniach ochronnych,
  • ruchu pieszego, rowerowego, narciarskiego i jazdy konnej wierzchem, z wyjątkiem szlaków i tras narciarskich wyznaczonych,
  • wprowadzania psów na obszary objęte ochroną ścisłą i czynną, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych w planie ochrony,
  • ruchu pojazdów poza drogami publicznymi,
  • umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków niezwiązanych z ochroną przyrody, udostępnianiem rezerwatu przyrody, edukacją ekologiczną, z wyjątkiem znaków drogowych i innych znaków związanych z ochroną bezpieczeństwa i porządku powszechnego,
  • zakłócania ciszy,
  • wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu,
  • biwakowania, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych,
  • prowadzenia badań naukowych bez zgody regionalnego dyrektora ochrony środowiska,
  • organizacji imprez rekreacyjno-sportowych - w parku narodowym bez zgody dyrektora parku narodowego, a w rezerwacie przyrody bez zgody regionalnego dyrektora ochrony środowiska.

Dla bardziej dociekliwych

Opis pzebiegu otuliny wg Rozporządzenia Wojewody Śląskiego nr 51/08 z dnia 25 lipca 2008 roku.

Granica otuliny rezerwatu przyrody „Las Dąbrowa” rozpoczyna przebieg w obrębie ewidencyjnym Stare Gliwice w punkcie położonym na skrzyżowaniu ul. Kozielskiej (działka nr 86) z ul. Wyczółkowskiego (działka nr 85) i biegnie południową krawędzią ul. Kozielskiej (działka nr 86 oraz 1291) w kierunku południowo-wschodnim, aż do styku ze wschodnią granicą działki nr 773, następnie w kierunku południowym granicą działek nr 773 i 774 oraz 773 i 775, aż do granicy działki nr 773 z działką 775 i 826, następnie w kierunku wschodnim północną granicą działki nr 826, aż do zetknięcia z zachodnią granicą działki nr 1297, a następnie w kierunku południowo-wschodnim zachodnią granicą działki nr 1297 aż do zetknięcia z najdalej wysuniętym w kierunku północno-zachodnim punktem działki nr 827 i dalej w kierunku północno-wschodnim granicą działek nr 827 i 1297, aż do zetknięcia z zachodnią granicą działki nr 828, następnie w kierunku południowym granicą działek nr 827 i 828, aż do zetknięcia z północną granicą działki nr 1298, a następnie w kierunku zachodnim północną granicą działki nr 1298, aż do punktu zetknięcia się działek nr 825, 827 i 1298, a następnie w kierunku zachodnim po odcinku łączącym ten punkt z punktem zetknięcia się działek nr 1715, 45 i 50, a następnie w obrębie ewidencyjnym Ostropa Północ w kierunku południowo-zachodnim granicą działek nr 45 i 50, 46 i 49, 47 i 48, aż do zetknięcia z północną granicą działki nr 1717 (planowana ścieżka rowerowa), a następnie w kierunku zachod¬nim północną granicą działki nr 1717, aż do zetknięcia z najdalej wysuniętym w kierunku zachodnim punktem działki nr 1717 (granica gmin Gliwice i Sośnicowice) i dalej na terenie gminy Sośnicowice w obrębie ewidencyjnym Łany Wielkie w kierunku zachodnim północną granicą działki nr 42 (droga), aż do punktu nr 1, położonego na przepuście rowu melioracyjnego, dalej tym rowem w kierunku pół¬nocno-zachodnim i północnym poprzez punkty: nr 2, nr 3, nr 4, a następnie w obrębie ewidencyjnym Kozłów przez punkty: nr 5, nr 6, nr 7, nr 8, nr 9, nr 10, nr 11, aż do przepustu w ciągu Drogi Łabędzkiej (punkt nr 12), a następnie wschodnią krawędzią Drogi Łabędzkiej w kierunku północnym, północno¬-wschodnim i północno-zachodnim przez punkty: nr 13, nr 14, aż do skrzyżowania z ul. Wyczółkowskiego (punkt nr 15, granica gmin Sośnicowice i Gliwice) i dalej na terenie gminy Gliwice w obrębie ewidencyjnym Stare Gliwice w kierunku północno-wschodnim południową krawędzią ul. Wyczółkowskiego (działka nr 85), aż do punktu położonego na skrzyżowaniu z ul. Kozielską (działka nr 86).

Współrzędnie geograficzne punktów wezłowych granic otuliny rezerwatu

NumerDługość geograficzna ESzerokość geograficzna N
118o 34' 57"50o 17' 40"
218o 34' 53"50o 17' 42"
318o 34' 52"50o 17' 45"
418o 34' 49"50o 17' 45"
518o 34' 41"50o 17' 56"
618o 34' 40"50o 17' 57"
718o 34' 39"50o 18' 01"
818o 34' 47"50o 18' 10"
918o 34' 51"50o 18' 10"
1018o 34' 54"50o 18' 17"
1118o 34' 54"50o 18' 20"
1218o 34' 53"50o 18' 22"
1318o 34' 59"50o 18' 30"
1418o 35' 23"50o 18' 45"
1518o 35' 17"50o 18' 50"

Na zakończenie

Chętnych zapraszamy do stworzenia albumu o "Lesie Dąbrowa". Album będzie miał na celu pokazanie zmian zachodzących w przyrodzie rezerwatu w czasie roku, w aspekcie czterech pór roku. Zdjęcia będą prezentowały ciekawe ujęcia krajobrazu, osobliwości stworzone przez przyrodę, faunę oraz florę.

Zdjęcia prosimy nadsyłać na adres seba_janas {plaplableble} wp.pl w formacie *.jpg w rozmiarze dłuższego boku 1024 pikseli. Wielkość pliku nie powinna przekraczać 500 kB.

Opracował, opisał i sfotografował Witold Brol, a mapkę przygotował Sebastian Janas